• 9:00 - 10:30

  Namen insolvenčnih postopkov, skupna pravila in značilnosti insolvenčnih postopkov ter prisilna poravnava

  Petra Giacomelli
  Prikaži več
  • Postopki zaradi insolventnosti: postopek prisilne poravnave in stečajni postopki
  • Prisilna likvidacija
  • Finančna zavarovanja
  • Kolizija zakonov in spori o pristojnosti
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:15

  Stečaj pravne osebe

  Petra Giacomelli
  Prikaži več
  • Upravičeni predlagatelji
  • Pravne posledice
  • Prevzem poslov
  • Končanje nujnih poslov in nadaljevanje poslovanja
  • Preizkus terjatev v stečajnem postopku
  • Upravljanje in unovčevanje stečajne mase
 • 12:15 - 12:30

  Odmor

 • 12:30 - 13:15

  Stečaj pravne osebe

  Petra Giacomelli
  Prikaži več
  • Razdelitev stečajne mase
  • Stroški stečajnega postopka
  • Končanje stečajnega postopka
  • Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom
  • Posebnosti (stečaj banke, zavarovalnice, plačilnega sistema, borzno posredniške družbe, klirinško depotne družbe ali družbe za upravljanje)
 • 9:00 - 10:30

  Stvarno pravo

  Barbara Knez Kostrevc
  Prikaži več
  • Temeljna načela in pojmi.
  • Posest (dobroverna posest, varstvo posesti).
  • Lastninska pravica.
  • Solastnina.
  • Služnost in stvarno breme.
  • Stavbna pravica.
  • Zastavna pravica in hipoteka.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:15

  Zemljiškoknjižno pravo

  Barbara Knez Kostrevc
  Prikaži več
  • Temeljni pojmi in načela.
  • Zemljiška knjiga in kataster.
  • Zemljiškoknjižni vpis.
  • Zemljiškoknjižni postopek.
  • Izbrisna tožba.
  • Informatizacija in javnost zemljiške knjige.
 • 12:15 - 12:45

  Odmor

 • 12:45 - 13:45

  Jamstveni sklad RS in delovna razmerja

  mag. Denis Kostrevc
  Prikaži več
  • Delovna razmerja.
  • Pogodba o zaposlitvi.
  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi.
  • Jamstveni sklad RS.
 • 13:45 - 14:15

  Izvršilni postopek

  mag. Denis Kostrevc
  Prikaži več
  • Temeljne določbe.
  • Predlog za izvršbo.
  • Ugovor na izvršbo.
  • Odlog in ustavitev izvršbe.
  • Izvršba na izterjavo denarne terjatve.
  • Zavarovanje.
 • 14:15 - 14:30

  Odmor

 • 14:30 - 15:15

  Kazensko pravo

  mag. Denis Kostrevc
  Prikaži več
  • Pomen kazenske zakonodaje.
  • Sum kaznivega dejanja.
  • Goljufija, nevestno gospodarjenje.
  • Oškodovanje upnikov.
  • Poslovna goljufija.
  • Ponareditev ali uničenje poslovnih listin.
  • Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti.
  • Zloraba položaja ali zaupanja.
  • Poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja.
 • 9:00 - 10:30

  Gospodarsko statusno pravo

  mag. Denis Kostrevc
  Prikaži več
  • Temeljni pojmi in pravni viri.
  • Pravna osebnost.
  • Firma in sedež.
  • Dejavnost.
  • Zastopanje in prokura.
  • Sodniu register.
  • Poslovna skrivnost.
  • Nasprotje interesov in konkurenčna prepoved.
  • Poslovne knjige.
  • Pravno organizacijske oblike.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 11:30

  Gospodarsko statusno pravo

  mag. Denis Kostrevc
  Prikaži več
  • Delniška družba.
  • Družba z omejeno odgovornostjo.
  • Posojila družbi namesto kapitala.
  • Povezane družbe.
  • Vodenje in odgovornost pri dejanskem koncernu.
  • Statusna preoblikovanja.
  • Pripojitev, spojitev, delitev in prenos premoženja.
  • Preoblikovanje družbe.
  • Zavod in zadruga.
 • 11:30 - 12:15

  Ekonomika podjetja

  mag. Žiga Debeljak
  Prikaži več
  • Smoter in cilji delovanja.
  • Prvine poslovne procesa.
  • Stroški.
  • Poslovni izid.
 • 12:15 - 12:45

  Odmor

 • 12:45 - 14:15

  Ekonomika podjetja

  mag. Žiga Debeljak
  Prikaži več
  • Sredstva.
  • Obveznosti do virov sredstev.
  • Uvod v knjigovodstvo.
  • Uvod v analiziranje.
 • 9:00 - 10:30

  Računovodstvo

  mag. Žiga Debeljak
  Prikaži več
  • Osnove računovodstva in temelji knjigovodstva.
  • Pomen slovenskih računovodskih standardov.
  • Temeljne računovodske predpostavke.
  • Vrednotenje postavk sredstev po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja.
  • Vrednotenje postavk obveznosti po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:15

  Računovodstvo in poslovne finance

  mag. Žiga Debeljak
  Prikaži več

  Računovodstvo:

  • Izdelava začetne bilance stanja.
  • Vodenje poslovnih knjig v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku.
  • Izdelava bilance stanja v stečaju in zaključne bilance.
  • Izdelava izkaza poslovnega izida in vnovčitve stečajnega premoženja.
  • Izdelava izkaza denarnih tokov.

  Poslovne finance:

  • Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu.
 • 12:15 - 12:45

  Odmor

 • 12:45 - 14:15

  Poslovne finance

  mag. Žiga Debeljak
  Prikaži več
  • Dolgoročno investiranje, dezinvestiranje in financiranje.
  • Plačilna sposobnost podjetja in njegov finančni položaj.
  • Kratkoročno investiranje in financiranje.
  • Organiziranost finančne funkcije.
  • Prevzemi, združitve in razdružitve podjetij.
  • Finančna reorganizacija, stečaj in likvidacija.
 • 9:00 - 10:30

  Vloga upravitelja

  Mojca Breznik
  Prikaži več
  • Postopek imenovanja upravitelja.
  • Vloga upravitelja.
  • Vodenje poslovnih knjig, računovodskih izkazov ter otvoritvena bilanca.
  • Redno poročilo.
  • Preizkus prijavljenih terjatev.
  • Upravljanje in unovčevanje stečajne mase.
 • 10:30 - 10:45

  Odmor

 • 10:45 - 12:15

  Vloga upravitelja in osebni stečaj

  Mojca Breznik
  Prikaži več

  Vloga upravitelja:

  • Prodaja dolžnikovega premoženja.
  • Poplačilo upnikov.

  Osebni stečaj:

  • Namen in terjatve upnikov.
  • Naloge upravitelja.
  • Omejitev poslovne sposobnosti.
  • Odpust obveznosti.
 • 12:15 - 12:45

  Odmor

 • 12:45 - 14:15

  Obligacijska razmerja

  Mojca Breznik
  Prikaži več
  • Temeljna načela.
  • Predpostavke za sklenitev veljavne pogodbe.
  • Dvostranske pogodbe.
  • Spremenjene okoliščine.
  • Nezmožnost izpolnitve.
  • Čezmerno prikrajšanje.
  • Splošni pogoji pogodbe.
  • Povzročitev škode.
  • Vrednostni papirji.
  • Učinki, vrste in prenehanje obveznosti.
 • 14:15 - 14:30

  Odmor

 • 14:30 - 15:15

  Obligacijska razmerja in odgovori na vprašanja

  Mojca Breznik
  Prikaži več

  Obligacijska razmerja:

  • Posebnosti posameznih vrst pogodb: prodajna pogodba, licenčna pogodba, zakupna (najemna) pogodba, podjemna pogodba, skladiščna pogodba.
  • Poroštvo.
  • Nakazilo.

  Odgovori na vprašanja.