Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem strokovnjakom, ki želijo osvojiti temeljna znanja s področja insolvence in prisilne poravnave. Program je namenjen podrobnemu pregledu vsebin in ključnih pojmov, ki so predmet Izpita za upravljanja funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije na Ministrstvu za pravosodje.

Ali je izobraževanje za opravljanje izpita obvezno?

Izobraževanje ni obvezno, vam je pa lahko v pomoč pri pripravi na strokovni izpit.  Izobraževanje Planeta GV vključuje vse vsebine, ki so del izpita. Udeleženci izobraževanja prejmejo strokovna gradiva, primere izpitnih vprašanj, pregled virov in literature, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G in kontakt s predavatelji – strokovnjaki s področja.

Kakšni so predpogoji za udeležbo na izobraževanju?

Za udeležbo na izobraževanju ni predpogojev in se ga lahko udeleži vsak.

Kako poteka izpit?

Izpit kandidati opravljajo na Ministrstvu za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. Vsebino, program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije določa Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije(Uradni list RS, št. 76/08, št. 7/11).

Minister predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Kakšni so pogoji za opravljanje funkcije »Stečajni upravitelj«?

Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja izda minister pristojen za pravosodje, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje v skladu s 108. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8):

 • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
 • je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
 • ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
 • ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,
 • je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
 • je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
 • je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.

Pogoja iz 7. točke ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

S 1. oktobrom 2008 so začele veljati spremembe na področju opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, ki jih določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju /ZFPPIPP/ (Uradni list RS, št.13/14-UPB8).

Kako se lahko prijavim na strokovni izpit?

Na strokovni  izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije se lahko prijavite preko obrazca. Obrazec lahko pošljete na mail gp.mo@gov.si

Cena strokovnega izpita je 253,59 €.

Ali so razpisani izpitni roki za leto 2021?

Da, za leto 2021 so razpisani spodnji roki:

 • julij 2021
  • rok za prijavo na izpit: ponedeljek, 24. maj 2021
  • pisni izpit: 6. julij 2021
  • ustni izpit: 12. julij 2021
 • september 2021
  • rok za prijavo na izpit: ponedeljek, 19. julij 2021
  • pisni izpit: 14. september 2021
  • ustni izpit: 20. september 2021
 • november 2021
  • rok za prijavo na izpit: ponedeljek, 27. september 2021
  • pisni izpit: 16. november 2021
  • ustni izpit: 22. november 2021

Ali se lahko odjavim od izpita?

Najkasneje osem dni pred izpitnim rokom je potrebno poslati pisno obvestilo ministerstvu na mail gp.mo@gov.si. Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne opravlja izpita in če o tem pisno ne obvesti ministrstva najmanj osem dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil. O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata. Kandidat mora poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
Za opravičene razloge se štejejo zlasti: bolezen, smrt v ožji družini, neodložljive in nenačrtovane obveznosti.